Vanaf 25 mei 2018 is dit privacybeleid in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Eigenaar en Gegevensverwerker

Mi-Pay / Scheepmakerspassage 183, 3011VH Rotterdam

E-mailadres contactpersoon Eigenaar: info@mi-pay.com

 

Soorten verzamelde gegevens

De Persoonsgegevens die deze website verzamelt, zelf of via derden, zijn: voornaam, achternaam, telefoonnummer, bedrijfsnaam, e-mailadres, Cookies, Gebruiksgegevens en Gegevens die worden gecommuniceerd tijdens het gebruik van de dienst.

Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de Gegevensverzameling worden weergegeven.

Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.

Tenzij anders vermeld, zijn alle door deze website gevraagde Gegevens verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het onmogelijk maken om de diensten van deze website te gebruiken. In gevallen waarin deze website specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet te communiceren zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.

Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.

Elk gebruik van cookies – of andere traceerhulpmiddelen – door deze website of door de eigenaren van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, dient het doel om de door de Gebruiker gewenste dienst te leveren, naast eventuele andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid worden beschreven, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Website worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van deze derden hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

 

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt gerelateerd zijn aan de gespecificeerde doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten personen die verantwoordelijk zijn voor de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of voor externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangewezen als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar.

 

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken als een van de volgende zaken van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor één of meer specifieke doeleinden. Let op: op grond van, op basis van sommige wetgevingen kan de Eigenaar toestemming krijgen om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (‘opt-out’), zonder zich te hoeven beroepen op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving over gegevensbescherming valt;
 • de verstrekking van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar toekomt;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen die de Eigenaar of een derde nastreeft.

In ieder geval helpt de Eigenaar graag bij het verduidelijken van de specifieke wettelijke grondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een verplichting die nodig is om een contract af te sluiten.

 

Plaats

De gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kan er overdracht plaatsvinden van gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen Gegevens, kunnen Gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om zich op de hoogte te stellen van de rechtsgrondslag van Gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of door twee of meer landen is opgericht, zoals de VN, en van de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om zijn Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kan de gebruiker meer informatie verkrijgen door de relevante delen van dit document te controleren of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie die in de contactsectie wordt verstrekt.

 

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarbij geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de rechtmatige belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de rechtmatige belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, vinden in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.
 • De Eigenaar kan toestemming verkrijgen om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht worden om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op inzage, het recht op vergetelheid, het recht op rectificatie en het recht op dataportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

 

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, alsook voor de volgende doeleinden: Contact met de Gebruiker, Analytics, Heat Mapping & Session Recording en Interactie met live chatplatforms.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie over dergelijke verwerkingsdoeleinden en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, vinden in de respectieve delen van dit document.

 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 

 • Analytics
 • Contact opnemen met de Gebruiker
 • Heat Mapping & Session Recording
 • Interactie met live chatplatforms

 

De rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

In het bijzonder hebben Gebruikers de volgende rechten:

 • Toestemming te allen tijde intrekken. Als Gebruikers eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens hebben zij te allen tijde het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking plaatsvindt op basis van een andere rechtsgrondslag dan de toestemming. Meer details zijn te vinden in het speciale gedeelte hieronder.
 • Recht op inzage in hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten te komen of de Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om inzage te krijgen in bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Verificatie en rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen om deze aan te vullen of te rectificeren.
 • Beperking van de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor een ander doel dan de opslag daarvan.
 • Het wissen of anderzijds verwijderen van hun Persoonsgegevens. Gebruikers hebben het recht, onder bepaalde omstandigheden, om de verwijdering van hun Persoonlijke Gegevens te verkrijgen van de Eigenaar.
 • Ontvangen van hun Gegevens en deze over te dragen naar een andere verwerker. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, zonder enige belemmering aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te laten overdragen. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Details over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het openbaar belang, in de uitoefening van een aan de Eigenaar toegekend officieel gezag of voor de doeleinden van de door de Eigenaar nagestreefde rechtmatige belangen, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden aan te voeren die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen.

De gebruiker moet echter weten dat hij, als zijn Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden worden verwerkt, te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kan maken tegen die verwerking. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante delen van dit document raadplegen.

 

Het uitoefenen van deze rechten

Eventuele verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document zijn vermeld. Deze verzoeken kunnen gratis worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

 

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van Gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden gebruikt voor juridische doeleinden door de Eigenaar in de rechtbank of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Website of de bijbehorende Diensten.

De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar op verzoek van de overheid verplicht kan worden om Persoonsgegevens te overhandigen.

Aanvullende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan deze Website de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en -onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Website en eventuele diensten van derden, bestanden verzamelen die de interactie met deze Website vastleggen (systeemlogboeken) waarbij andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel worden gebruikt.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie daartoe de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe ‘Do Not Track’-verzoeken worden afgehandeld

Deze Website ondersteunt geen ‘Do Not Track’-verzoeken.

Om te bepalen of diensten van derden waar deze Website van gebruikmaakt ‘Do Not Track’-verzoeken honoreren, verwijzen we u naar het betreffende privacybeleid van deze partijen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers op deze pagina en eventueel binnen deze Website op de hoogte te stellen en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via de contactgegevens die de Eigenaar ter beschikking heeft. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, met verwijzing naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat vermeld.

Als de wijzigingen gevolgen hebben voor de verwerkingsactiviteiten die op basis van de toestemming van de Gebruiker worden uitgevoerd, zal de Eigenaar, indien nodig, opnieuw toestemming vragen aan de Gebruiker.

Laatst bijgewerkt op: 25 mei 2018